151 Ada 64 nolu parsel 291 Ada 1 nolu parsel plan değişikliği Hk.


Tarih   : 05 Şubat 2018
Karar No  : 2018-8
Konu    : 151 Ada 64 nolu parsel 291 Ada 1 nolu parsel plan değişikliği Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V. Erhan OKAY Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.             
     
Başkan gündemin 4. Maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  Harita ve Planlama Biriminin İlgi sayılı yazıya binaen hazırlanan 20.12.2017 tarihli Gerekçe Raporu ve ekindeki Uygulama İmar Planı değişikli dosyası Belediye Meclisince 5393 sayılı yasaya göre komisyonumuza havale edilmiştir.
            Dosya ekinde sunulan öneri imar plan değişikliği dosyası ile İlimiz Merkez Pehlivan Mahallesinde bulunan 151 Ada 64 nolu parsel ve İlimiz Merkez Kıran Mahallesinde bulunan 292 Ada 1 nolu parseller için EPDK kurulunca alınan 30.06.2016 tarih ve 6375-4 sayılı kamu yararı kararı ile Vangölü  Elektrik Dağıtım A.Ş.(VEDAŞ) tarafından kurulacak dağıtım tesisi için onay yazısı alınmış olup, ilgi yazı ekinde sunulan öneri imar plan değişikliğine göre trafo düzenlemeleri yapılarak imar plan değişikliği talebi için;
Söz konusu imar plan değişikliği talebi için hem arazide hem pafta üzerinde hem de şehir plancısının teknik raporuna göre değerlendirildiğinde; Bahse konu 151 Ada 64 nolu parsel ile 292 ada 1 nolu parselin bir kısmının trafo alanı olarak düzenlenmesini ve her iki parseli için toplamda yaklaşık 0.02 ha alanı kapsamaktadır.
 Mekansal Planlar yapım yönetmenliğinin 24. Maddesinin (3). Bendinde ‘’Uygulama İmar Planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi , yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik alt yapı alanlarını arttırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar  ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması Nazım İmar Planına aykırılık teşkil etmez’’ denilmektedir. Ancak ilimiz merkez Pehlivan mahallesinde bulunan 151 Ada 64 nolu parsel mer’i imar planında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 30L paftasında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 30L-II D paftasında Konut Alanı Ayrık Nizam 3 kat ön ve yan bahçe mesafeleri 3 mt. olarak yer almakta olup, yapılan incelemede önerilen plan değişikliğinde parselin 10 mt cephe ve yaklaşık derinliği 6 mt olacak şekilde trafo alanı için yer ayrıldığı görülmektedir. Parselin geriye kalan kısmından yoldan 2.90 mt cephe kalacak şekilde konut alanı olarak bırakıldığı, bu durumun trafo alanının parselden ayrılması işleminde parselin ‘’ Planlı Alanlar İmar Yönetmenliğinin 6. Maddesinde belirtilen parsel büyüklüklerine ilişkin asgari şartlara uymayacağı tespit edilmiştir. Aynı şekilde İlimiz Merkez Kıran Mahallesinde bulunan 292 ada 1 nolu parsel mer’i imar planında 1/5000 ölçekli Nazım İmar palanının 30L paftasında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 30L-II B paftasında kısmen konut alanı ayrık nizam 3 kat ön ve yan bahçe mesafeleri 3 mt. ve kısmen de imar yolu olarak yer almakta olup, yapılan incelemede önerilen imar plan değişikliğinde
 
 
 
 
 
 
 
 
 parselin 15.75 mt cephe ve derinliği yaklaşık 8 mt. olacak şekilde trafo alanı için ayrıldığı görülmektedir. Parselin geriye kalan kısmından yoldan 6.85 mt. cephe kalacak şekilde konut alanı olarak bırakıldığı, bu durumunun trafo alanının parselden ayrılması işleminde parselin ‘’ Planlı Alanlar İmar Yönetmenliğinin 6. Maddesinde belirtilen parsel büyüklüklerine ilişkin asgari şartlara uymayacağı tespit edilmiştir.
        Meclis İmar Komisyon raporu doğrultusunda plan değişikliği uygun olmayacağı eski halinin devamını Meclis oy birliği ile karar verildi.
 
       Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne oy birliği ile karar verildi.