Arsa Tahsisi


Tarih   : 09 Ocak 2019
Karar No  : 2019-2
Konu    : Arsa Tahsisi
Başkan gündemin 5. Maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün konularında 04.10.2018 tarih ve 21905215.800-1054 sayılı Hakkari Valiliği İl  müftülüğünün yazısı. Belediye Meclisince 5393 sayılı yasaya göre komisyonumuza havale edilen mülkiyet Belediye Başkanlığına ait olan yazımız ekinde isimleri, mülkiyet durumu ve ada parselleri yer alan camilerin, ilimiz müftülüğüne uzun süreli tahsisinin yapılması istenilmektedir. Buna göre tahsisi talep edilen parsellerin imar planındaki durumları aşağıdaki gibidir. 161 ada 54 nolu parsel Uygulama İmar Planımızın 30L-2C paftasında inşaat yasağı olan jeolojik yasaklı alan olarak yer almaktadır. 243 ada 21 nolu parsel Uygulama İmar Planımızın 30L-4B paftasında Camii Alanı olarak yer almaktadır. 281 ada 2 nolu parsel Uygulama İmar Planımızın 30L-3D paftasında kısmen konut sahası, kısmen imar yolu ve dere yatağı, kısmen de muhtemel heyelan alanı içerisinde park alanı olarak yer almaktadır. 267 ada 18 nolu parsel Uygulama İmar Planımızın 30L-3C paftasında kısmen camii alanı kısmen imar yolu olarak yer almaktadır. 137 ada 18 nolu parsel Uygulama İmar Planımızın 30L-1C paftasında Cami Alanı ancak Afete Maruz Bölge olarak yer almaktadır. 234 ada 1 nolu parsel ise Uygulama İmar Planımızın dışında yer almaktadır.
 
             Bahse konu tahsisi talep edilen parsellerden 161 ada 54 nolu parsel, 281 ada 2 nolu parsel ve 234 ada 1 nolu parselin Uygulama İmar Planımızda Cami Alanı olmadığı ve 137 ada 18 nolu parsel Uygulama İmar Planında Cami alanı olduğu ancak Afete Maruz Bölge alanı içerisinde kaldığı. 243 ada 21 nolu parsel ile 267 ada 18 nolu parsel Uygulama İmar Planımızda Cami Alanı olduğu anlaşılmaktadır.
 
5393 sayılı Kanunun 75. Maddesi   d) bendinin ilk paragrafı: “Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilebilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür”. hükmü bulunmaktadır.
 Buna göre Uygulama İmar Planımızda Camii Alanı olarak görünen ve Tapu Kaydında  Merzan Mahallesi Mülki Mahmi Mevkiinde bulunan 243 ada 21 nolu parsel ile Biçer Mahallesi Situnk Mevkiinde bulunan 267 ada 18 nolu parselin İmar Planında Cami Alanı olarak yer aldıklarından bu taşınmazların tahsis işlemlerinin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Diğer taşınmazların ise imar planında Cami Alanı olmaması aynı zamanda 137 ada 18 nolu parselin  Afete Maruz Bölge içerisinde kalması nedeniyle tahsislerinin yapılması uygun görülmemiştir. Ancak buna göre Uygulama İmar Planımızda Camii olarak görünen ve Tapu kaydında Merzan Mahallesi mülki mahmi  mevkiinde bulunan 243 ada 21 nolu parsel ile Biçer nahallesi sitonk mevkiinde bulunan 267 ada 18 nolu parselin imar planında camii alanı   olarak yer aldığından bu   iki taşınmazların tahsis işlemlerinin yapılmasına ve 25 (Yirmibeş)  yıllığına tahsis edilmesine   Meclisimizce Oy Birliği ile karar verildi.
 Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.