117 Ada 29 ve 117 ada 3 nolu Parsellerin İmar Plan Değişikliği.


Tarih   : 04 Şubat 2019
Karar No  : 2019-5
Konu    : 117 Ada 29 ve 117 ada 3 nolu Parsellerin İmar Plan Değişikliği.
                     Başkan Gündemin 4. Maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı  (a) 17.10.2018 tarih ve 94587716-000-E.3328 sayılı yazısı.
Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı.
       Söz konusu İmar Planı Değişiklik talebi ile ilgili olarak ,  Komisyon Belediyemizin Şehir plancısının tutmuş olduğu teknik raporu, imar kanunu ve yönetmenlikleri ayrıca yerinde ve plan üzerinde incelemelerde bulunarak hazırladığı rapora göre;
        İlgi (a) sayılı yazı ve ekindeki dosya ile Hakkari Merkez İlçesi Bulak Mahallesi Mehitar mevkiinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazineye ait  kısmen Adalet Bakanlığına tahsisli, kısmen de  İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisli 117 Ada 29 nolu parsel ile Hakkari İl Özel İdaresinden Adalet Bakanlığı’na tahsisli 117 Ada 3 nolu parsellerin yeni yapılacak Adliye Hizmet Binası için  mer’i imar planında Nazım İmar Planının 30L paftası ve Uygulama İmar Planının 30L-IIC ve 30L-IID paftalarında kısmen“Resmi Kurum Alanı” yapılaşma koşulları belirtilmemiş, çekme mesafeleri 10 mt olarak, kısmen de yol olarak  yer alan alanda imar plan değişikliği yapılarak kısmen “İlkokul Alanı” yapılaşma koşulları E=2.50 Yençok= 15.50 m, çekme mesafeleri 5 mt.  kısmen de “Resmi Kurum Alanı (Adliye)” yapılaşma koşulları E=3.00 Yençok=Serbest, çekme mesafeleri 5 mt. olarak planlanmış ve mevcut planda bulunan yollar korunarak imar plan değişikliği talep edilmiş, ancak ilgi (b) sayılı yazı ile;  İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisli 117 Ada 29 nolu parselin tahsisinin Adalet Bakanlığı’na verilmesi nedeniyle alanın tümü “Resmi Kurum Alanı (Adliye)” yapılaşma koşulları E=3.00 Yençok=Serbest, çekme mesafeleri 5 mt. olarak revize edilerek yeniden talep edilmiştir.
     Buna göre yapılan  son değişiklik talebi incelendiğinde ,  Söz konusu alanda yapılan imar plan değişikliği talebi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Plan Değişiklikleri başlığı altında 26. Maddesinin  2.bendinde “İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz” denilmektedir. Yapılan imar plan değişikliği yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtildiği gibi sosyal altyapı alanının iyileştirilmesine yönelik olduğundan 117 ada 29 nolu parsel ve 117 ada 3 nolu parsellerin Resmi Kurum Alanı (Adliye Hizmet Binası) olarak plan değişikliğinin yapılmasına Meclis  Oy Birliği ile karar verdi. 
      Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.