Plan Değişikliği Hk.


Tarih   : 11 Eylül 2017
Karar No  : 47
Konu    : Plan Değişikliği Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Erhan OKAY , Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK’in iştiraki ile toplandı.
              Başkan gündemin  4.maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konularında Hakkari Merkez Merzan Mahallesinde kain 309 ada 3-4-5-7 ve 11 nolu parsellerin imar plan değişikliği talebi incelendiğinde ve bu talebe ait hazırlanan teknik rapora göre planlama alanı 3 ha’lık alanı kapsamaktadır. Söz konusu imar plan değişikliği mer’i 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planımızın 29L ve 30L pafta sınırları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planımızın 29L-Ia ve 30LIVd paftaları sınırları içerisinde yer almaktadır. Yapılan düzenleme özel eğitim alanı, konut alanı, park-çocuk bahçesi alanları ve imar yolu düzenlemelerini kapsamaktadır. Bu alanların düzenlenmesine ait alan kullanımı tablosuna göre; özel eğitim alanı 2900m2 iken yapılan öneri planda 6005m2’ye çıkartılmış, konut alanı 11230m2’den 14680m2’ye çıkartılmış, park, çocuk bahçesi alanı 1945m2’den 2150m2’ye çıkartılmış, ağaçlandırılacak alan 13795m2’den 5385m2’ye indirilmiştir. Bu değerlere bakıldığında da görüleceği gibi ağaçlandırılacak alanın m2 değeri alanı değişiklik sınırı baz alındığında yaklaşık 8410m2’lik bir azalma olduğu, ayrıca artan 3450m2’lik konut alanı için yeterli sosyal donatı alanları öneri yapılmamıştır. Bu durum Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesinin1,2 ve 3.bentlerine uymamaktadır. Yapılan imar yolu düzenlemeleri ise arazi yapısı, mülkiyet yapısı ve uygulanabilirlik Mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 26.maddesinin 6.bendine göre uyduğu değerlendirilmiştir. Yukarıda arz edilen hususların 674 Sayılı KHK’nın 38 ve 5393 sayılı yasanın 31.maddesi gereğince İmar Komisyonumuza, havale olunan imar plan değişikliği yukarıdaki aykırılıklar olduğu anlaşıldığından, eski hailinin devamına Meclisçe  oy birliğiyle karar veridi.
                Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın  İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne  tevdiine oy birliğiyle karar verildi.