Plan Değişikliğine İtiraz Hk.


Tarih   : 05 Temmuz 2017
Karar No  : 42
Konu    : Plan Değişikliğine İtiraz Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Ali ONAY , Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK’in iştiraki ile toplandı.
            Başkan gündemin 4.maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konularında;
İlgi a) 06.06.2017 tarih ve 10-5/1450 sayılı Recep ERİK adlı vatandaşın dilekçesi,
      b) 06.06.2017 tarih ve 10-5/1451 sayılı Yusuf TATLI ve Ali TATLI adlı vatandaşların   dilekçesi,
          Hakkari Merkez Merzan Mahallesinde ve mülkiyeti Ali TATLI, Yusuf TATLI ve Recep ERİK’e ait 309 ada 3,4,5 ve 7 nolu parseller Nazım İmar planımızın 29L ve 30L paftaları ile Uygulama İmar Planımızın 29L-Ia ve 30L-IVd paftaları sınırlarında Aktif Heyelan alanı (AH) sınırları içerisinde kısmen ağaçlandırılacak alan, kısmen konut alanı ve kısmen de yol olarak yer alan taşınmazlar için talep edilen imar plan değişikliği 24.05.2017 tarih ve 35 sayılı Belediye Meclis kararı ile ret edilmiş olup, bu karar 29.05.2017 tarihinde 30 günlük süre ile askıya çıkarılmıştır. Söz konusu İlgi (a) ve İlgi (b) sayılı dilekçeler ile askı süresi içerinde karar itiraz edilmiş ve bu itiraz 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesine göre değerlendirilmiştir. Yapılan İmar Plan değişikliği talebinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesine göre aykırılıkların olması gerekçesiyle itiraz uygun görülmemiş olup, talep ret edilerek 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre kesin karara bağlanmasına meclis oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne   tevdiine karar verildi.