İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği Hk.


Tarih   : 06 Nisan 2017
Karar No  : 30
Konu    : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği Hk.
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
 
             Başkan gündemin 5.maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün konularında; Görev ve Çalışma Yönetmeliği vardır dedi.
 
GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ,KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK
AMAÇ:
Madde 1: Hakkari Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından  yapılması gereken hizmet ve faaliyetlerin, kanun, plan, yönetmelik, tüzük, meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda, kendi müdürlük görev, yetki ve sorumluluklarına bırakılmış hizmet ve işlemlerin, eksiksiz tam ve verimli şekilde yürütülebilmesi için çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
KAPSAM:
Madde 2: Bu yönetmeliğin amacı Hakkari Belediye Başkanlığı, Başkan adına Başkan Yardımcısı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde  görevli personelin çalışma usul ve esaslarını kapsar.  
HUKUKİ DAYANAK:
Madde 3: Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 GÖREV TANIMI
Madde 4: Bu yönetmelikte uygulanmasında;
 Belediye:    Hakkari  Belediyesini
 Meclisi:      Hakkari Belediye Meclisini
 Başkanlık: Hakkari Belediye Başkanlığını
 Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü
 Müdür:      Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara     münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
 Personel:    Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE TEŞKİLAT
Kuruluş
MADDE 5:  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak ve Hakkari Belediyesinin 14.01.2011 tarih ve 2011/1 nolu genelgesi ile kurulmuştur.
Teşkilat
MADDE 6: İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef, memur, sözleşmeli personel, veri hazırlama ve kontrol memuru ve işçilerden oluşur. Müdürlüğe bağlı olarak;
 1.-Yapı Ruhsat Birimi
 2.-Yapı Kullanma(İskan)Birimi
 3.- Kaçak Yapı Birimi 
 4.-Yapı Denetim Birimi
 5.-Numarataj Birimi  
 6- Planlama Birimi
 7.- Harita Birimi
Birimleri yeniden biçimlendirme, mevcut Birimleri kaldırma veya yeni birimleri kurmada, Birimleri yeniden görevlendirmede Belediye Başkanı yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 MADDE 7- Hakkari Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü;
a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,
 b) Kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planlarının ıslahı, imar planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, yapılan planların plan değişikliklerini hazırlamak, başkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclislerince uygun görülen ve onay-ilan aşaması tamamlamak.
c) Meclis ve Encümen kararını gerektiren diğer dosyaları Başkanlık Makamına hazırlayarak sunmak,
 d) Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda Uygulama İmar planlarını yapmak ve yaptırmak,
e) Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak suretiyle daha iyi ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak, bu amaçla halkı bilgilendirmek,
 
 f) Onaylanan planlar doğrultusunda parsellerin Yol kotlarını ve İmar Çaplarını hazırlamak ve talep üzerine ilgililerine vermek,
 g) Binaya ait mal sahipleri ya da vekillerince müdürlüğe sunulan projeleri inceleyerek onaylamak,
 h) Onaylanan projeler doğrultusunda yapı izini vermek,
i) İnşaatı süren yapıların ruhsatına uygun devam ettiğine dair tüm vizelerini yapmak/ yaptırılmasını sağlamak,
j) Yapı denetim firmalarının kanun ve yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini, bu firmalarla ilgili diğer kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak,
k) İnşaat Ruhsatı ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi vermek,
l) İmarlı bölgede İnşaatı devam eden ya da biten yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı hususların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda işlem yaparak yaptırımları uygulamak ve uygulatmak üzere ilgili müdürlüğe bildirmek,
 m) İmarsız bölgede gerekli denetimleri yapmak mevzuata aykırı yapılaşma tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemleri ve yaptırımları uygulamak ve uygulatmak üzere ilgili Müdürlüğe bildirmek,
 n) Dosyaların arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak,
 o) Mevzuata, Şehircilik ve planlama ilke ve esaslarına aykırı karar alan Kurum ve kuruluşların kararlarına karşı gerekli araştırmaları yaparak gerektiğinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne görüş bildirmek,
p) Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak,
r) İl halkının yaşam kalitesini artıracak mekansal projeler üretmek,
s) Engelli ya da engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte Fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştirmek ile görevli ve yetkilidir.
 t) Özel mülkiyette bulunan taşınmazların; ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kamulaştırılmasını sağlamak.
v) İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Kentsel Dönüşüm uygulamaları yapmak,
 y) Kent bilgi sisteminin etkin kullanılmasını sağlamak.
 Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 MADDE 10- İmar ve Şehircilik Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve Bağlı olduğu Başkan yardımcısına karşı sorumlu olup;
  1. Bu yönetmelikte açıklanan İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün görev alanına giren tüm hizmetlerin ilgili mevzuata uygun, etkili, verimli ve ekonomik yürütülmesini sağlamak,
b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili, mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
c) Müdürlük görev kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
 d) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,
e) İlgili yönetmeliğe uygun olarak müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek ve taşınır işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
 f) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,
g) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere müdürlük görüşü hazırlamak,
 h) Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlatmak; harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 i) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, j) Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,
 k) Çalışma alanına giren ve başkanlık makamınca verilen diğer görevleri yapmak
 l) İşlemler esnasında çıkabilecek çeşitli sorunlar hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş talebinde bulunmak ve bu görüş doğrultusunda teknik düzenlemeyi oluşturmak,
m) İş ve işlemlerin verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için ilgili mevzuata göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevlerini deruhte edebilecek meslek gruplarından ve idari personelden yeteri kadar istihdam edilmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.
n) Müdürlüğün yıllık bütçe program önerilerini hazırlar.
o) Müdürlüğün performans programını hazırlar.
 p) Müdürlüğün faaliyet raporlarını hazırlar.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde servisler Proje Kontrol ve Ruhsat Birim Sorumlusu, İmar Uygulama Birim sorumlusu ve Yapı Kontrol birim sorumlusuna bağlı olarak çalışırlar.
 
 
Servis Birim Sorumlularının Ortak Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11.
a) Müdürlüğünün belirleyeceği konularda çalışma yürütmek. Kendisine bağlanacak servislerin sevk ve idaresini yapmak.
b) Faaliyet konuları ile alakalı dış yetkili kurumlarla irtibat kurmak, kanun, yönetmelik ve genelgeler gereği yapılan iş ve işlemlerle ilgili idarelere bilgi ve belge göndermek.
c) Servis sorumluları tarafından servisin görevlerini aksatmayacak şekilde planlama yapılmasını kontrol etmek, uygun olanları müdüre yönlendirmek.
d) Stratejik plan, performans planı, müdürlük faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri takip ederek müdüre rapor etmek, Müdürlüğün stratejik plan hedeflerini öğrenmek, bu hedeflere uygun çalışmak.
e) Bağlı servislerin işlerinin ve personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek. Hizmet faaliyetlerinin en uygun şekilde yerine getirilmesi için mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak.
f) Birim içinde etkin kayıt sistemi kurmak, geliştirmek ve yürütmek, kendisine bağlı personeli sürekli olarak denetlemek.
g) Müdürlüğün faaliyet planının stratejik hedeflere uygun olarak yerine getirilmesi ve hazırlanması için çalışmaları yapmak.
h) Kalite sisteminin uygulanmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
ı) Müdür tarafından kendisine verilecek emirler doğrultusunda iş ve işlem yapmak, sorumluluğundaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni göstermek.
i) Kendilerine bağlı servisler ile ilgili haftalık, aylık ve yıllık raporlar tanzim ederek faaliyetin durumu ile ilgili bilgileri amirlerinin sunmak.
j Yetkilerini doğru ve zamanında kullanmak, yasal mevzuata göre işlem yapmak.
Memurlar ve Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 12- Müdürlükte işlemler bu elemanlar tarafından yürütülür. Görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler, yönergeler ve amirlerinin direktifleri doğrultusunda eksiksiz olarak ve zamanında yapmakla yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlüğe Bağlı Servisler ve Görevleri
Yapı  Ruhsat Servisinin Görevleri
MADDE 13
 a) Avan projeyi onaylamak.
 b) İmar durumu, istikamet rölevesi, kot-kesit vb. belgeleri inceleyerek imar yönetmeliğine göre, teklif mimari ve statik projeleri tasdik etmek.
c) Mimari ve statik tadilat projelerini tasdik etmek.
d) Projesi tasdik edilmiş, ruhsatı alınmış ancak 2 yıl içinde inşaata başlandığını belgeleyen yapıların ruhsatlarını temdit etmek.
e) İmara uygunluk açısından veya ruhsata bağlanabilirlik açısından ilgililerine bilgi vermek.
 f) Proje tasdikini yapmak,
 g) Resmi Kurum ve Kuruluşlarla ilgili yazışmaları yapmak.
 h) Kanun ve yönetmeliklere istinaden incelenip uygun görülen projelere yapı ruhsatı düzenlemek.
 j) 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası gereği yapılan Ön Onay başvuruları, Yapı İnşaat Ruhsatı ve Tadilat Ruhsatı başvurularını değerlendirilmeye almak.
 k) Ruhsat ve yapı kullanma izinleri ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak.
l) 3194, 4708 sayılı kanunlara göre yapı denetim - proje müellifleri ve fenni mesullerin dilekçelerini cevaplamak.
 
 
Yapı Kullanma İzin (İskan) Servisinin Görevleri
 MADDE 14
 a) Ruhsatlı inşaatların projesine uygunluğunu kontrol etmek, uygun olanların ve istenen belgelerle müracaat edenlerin Genel İskan belgesini düzenlemek,
b) Genel İskan belgesi alınan yapının, her bağımsız bölümü için yapı kullanma (Ferdi İskan) belgesi düzenlemek,
c) 1956 tarihinden önce yapılan ve kullanılması uygun bulunan yapıların fenni yönden kontrolünü yapıp ‘Fenni Rapor’ düzenlemek,
d) 4734 sayılı İhale Yasası’na göre; müteahhitlerin şantiye şeflerinin kendi istekleri üzerine iş bitim belgesi düzenlemek.
İzinsiz İnşaat Kontrol Servisinin Görevleri
MADDE 15
a) Ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı olarak başlanan yapılara imar kanununun 32. maddesi gereği işlem yapmak ve aynı kanunun 42.maddesine göre işlem yapılmasını sağlamak.
b) Şikâyet ve talepler doğrultusunda verilen dilekçeler için gerekli bilgileri hazırlayıp yetkili Mimar ve Mühendis ile değerlendirmek.
c) Müdürlükçe verilecek diğer işleri yapmak.
d) Resmi kurumlar diğer müdürlükler ve vatandaşlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
Yapı Denetim Servisinin Görevleri
MADDE 16
 a) 4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu gereğince yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak.
 b) Yapıya ait imalatların kalıp+demir ile beton döküm tutanakları ile beton basınç dayanım raporlarının kayıt altına alınmasını sağlamak.
 c) Yapı Denetim Bürolarının hak ediş ve sicillerini tutmak.
 d) İskan ve raporlar için mahallen tetkik yapmak.
 e) İş deneyim belgesi ile iş bitirme belgesini ilgili ruhsat ve kullanma izinlerine göre düzenlemek.
f) Aplikasyon işlerini yapmak.
Numarataj Servisinin Görevleri
MADDE 17
a) İl Belediyesi sınırları içinde tüm sokak ve kapı numaralarının tespitinin yapılarak yeni inşaatlara uygun sokaktan kapı numarası verilmesi ve Numarataj krokisi ve belgesini onaylamak.
 b) İl Belediyesi sınırları içindeki sokaklarının ve kapı numaralarının revizyonun yapılması ve ilgili kamu kurumlarına bildirilmesi.
c) Zeminde sokak ve kapı numaralarına bakılarak güncellenmesi ve eksik tabelalarının yenisinin takılması.
d) Yeni yapılacak veya projesinde tadilat olan inşaatların belgelerini hazırlayıp krokilerinin doğruluğunun kontrolünü yapmak.
e) Mevcut imar planlarına göre açılması gereken sokaklara sokak numarası ve kapı numaraları verilmesi.
 f) Hakkari Nüfus Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar sonucunda onlara güncel bilgi akışı sağlamak bu bilgiler ulusal veri tabanına girilerek vatandaşın gerçek adres bilgilerinin oluşmasını sağlamak.
g) 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri kanununa göre UAVT (Ulusal adres veri tabanı) doğrultusunda, belediye dahilindeki adreslerin veri tabanına girilerek güncellenmesini sağlamak, ilgili yasa ve yönetmelik ile gelir tarifesinde belirlenen harç ve ücretler ile ilgili makbuz düzenlemek.
 
Planlama Servisinin Görevleri
MADDE 18
. a) İlimiz hudutları içinde üst plan kararlarına uygun olarak uygulama İmar Planı yapmak, yaptırmak ve Belediye Meclisine sunulmak üzere Başkanlık Makamına iletmek, alınan kararları değerlendirmek üzere Belediye Başkanlığına göndermek, Belediye Başkanlığınca alınan kararları ilgili birimlere dağıtımını yapmak.
 b) Uygulama İmar Planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek, değişikliğe ait plan paftalarını belediye meclisine hazırlamak ve onaylatmak,
 c) Gereken durumlarda; kamu yararına yönelik olmak üzere üst plan kararları doğrultusunda öneri geliştirmek ve değerlendirilerek karar altına alınmak üzere Belediye Başkanlığına sunmak,
 d) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kararlarını üst plan kararlarına göre düzenlemek, ilgili Koruma Bölge Kurulu görüşünü almak, Belediye Meclisine sunulmak üzere Başkanlık Makamına iletmek; alınan kararları değerlendirilerek karar altına almak üzere Belediye Başkanlığına göndermek; Belediye Başkanlığınca alınan kararları ilgili birimlere gereği hususunda dağıtımını yapmak,
 e) Onaylı planlar hakkında açılan her türlü davaya ait teknik görüş rapor ve ilgili belge ve bilgileri hazırlamak,
f) Onaylı nazım ve uygulama imar planları hakkında tereddüde düşülen konularda görüş vermek,
 g) Planlama sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne başvurmak, bu kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, ilgili planlama çalışmasını yapmak veya yaptırmak,
 h) Plan yapım sürecinde hâlihazır haritaları temin etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü almak, gerekli jeolojik, jeoteknik, jeofizik zemin etütlerini temin etmek,
i) Uygulama İmar Planına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Belediye Meclisine sunulmak üzere Başkanlık Makamına iletmek; alınacak meclis kararlarının gereğini yapmak,
 j) Başkanlık Makamı Onayı ile verilecek diğer benzer görevleri yerine getirmek,
 k) Kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların taleplerini incelemek, gerekli yanıtları hazırlamak.
l) Hakkari Belediye Başkanlığınca onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda; Başkanlık, Bakanlık emirleri, Mahkeme Kararı veya Meclis Kararlarına istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyon İmar Planı, Mevzi İmar Planı gibi planların yasa, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.
m) Hakkari Belediye Başkanlığınca onanan 1/5000 ölçekli nazım İmar Planında yapılmış olan 1/5000 ölçekli plan değişiklikleri doğrultusunda, başkanlık emirleri, mahkeme kararlarına istinaden, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin yasa, yönetmelikler, genelgeler çerçevesinde yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.
n) Sehven yapılan hataların giderilmesine yönelik olarak; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını bozmayacak şekilde Başkanlık emirleri doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak
 o) Kamu kurum ve kuruluş taleplerinin, yasa, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde incelenerek değerlendirilmesini sağlamak ve gereğini yapmak.
p) Vatandaşların planlara ilişkin taleplerinin yasa, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde incelenerek gereğinin yapılmasını sağlamak.
r) Askıya çıkan tasdikli planlara askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, değerlendirilmek üzere meclis onayına sunulmasını sağlamak ve bunun akabinde ilgili kanunlar gereğince incelemek ve onamak üzere Hakkari Belediye Başkanlığına göndermek.
s) 1/1000 ölçekli ve tasdikli uygulama imar planlarına göre; tapu koordinatlı çap ve röperli kroki ile müracaat eden vatandaşların parsellerine imar durumu tanzim etmek.
 
 
ş) İmar Kanununun 26.maddesine göre Resmi Kurum ve Kuruluşların imar taleplerini tetkik etmek ve imar durumu tanzim etmek.
t) Resmi Kurum ve Kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak.
 u) Mahkemelerce talep edilen imar durumlarını düzenleyerek ilgili mahkemeye göndermek.
 v) Belediye Meclisinde itirazlar için alınan kararları ilgili kişilere ve kurumlara iletmek.
y) İmar Kanununun 26. maddesine göre Resmi Kurum ve Kuruluşların imar taleplerini tetkik etmek ve imar durumu tanzim etmek.
z)Mahkemelerce talep edilen imar durumlarını düzenleyerek ilgili mahkemeye göndermek.
Harita Servisinin Görevleri
MADDE 19
 a) 1/1000 ölçekli ve tasdikli uygulama imar planlarına göre; müracaat eden vatandaşların parsellerini koordinatlı çap yol kotu tutanağı ve röperli kroki ile tanzim etmek.
b) İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddelerine göre parsellerin ifraz, tevhit ve terk işlemlerini yürütmek, encümene teklif ve değişiklik beyannamelerini hazırlamak, onaylamak ve encümen tarafından karar alındıktan sonra gereği için kadastro ve/veya Tapu Sicil Müdürlüğü’ne göndermek.
 c) İmar Kanunu’nun 18. madde uygulamalarını yapmak veya yaptırmak.
 d) Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüklerinde belediyemizin imar uygulamaları, tevhid, yola terk, ifraz vb. işlemlerin fiilen takibini yapmak, (tebliğ dahil) harita mühendisi, harita teknikeri, topograf, teknisyenlerin yukarıda belirtilen işlemleri takibi ve tebliği için dış görevleri ifa etmek.
 e) Resmi Kurum ve Kuruluşlarla yazışmalar yapmak.
 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
Hizmetlerin icrası
MADDE 20 : (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki hizmetlerin uygulanması aşağıda
belirtilmiştir.
Görevin kabulü :Müdürlüğe vatandaşın başvurusu veya Kamu Kuruluşlarından gelen
evraklar bilgisayara işlenip, dosyası ile beraber işleme girmesi için arşive gönderilir ve arşivden gelen işlem dosyası ilgili büroya ve ilgili raportöre verilir.
Görevin icrası : İşleme giren evrak , evrakların ait olduğu işlem dosyası , projeler, şikayet
dilekçeleri ilgili teknik eleman tarafından incelenerek gereği yapılır ve imzalanmak üzere
Müdüre ve Başkan Yardımcısına gönderilir.
İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 21:
a). Belediye Birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon
b). İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon
Müdür tarafından sağlanır.
c). İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen tüm yazıları ve evrakları Müdür havale eder ve Şefliklere iletilir.
d) Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
e). Diğer kuruluşlarla koordinasyon:  Fen İşleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı  yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 22: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi
hükümler çerçevesinde hareket edilir.
 
Yürürlük
MADDE 23 : (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben
ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 24: (1) Bu yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. Yukarıda 24 maddeden oluşan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev ve Çalışa yönetmeliğini meclis oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  tevdiine karar verildi