Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği


Tarih   : 06 Mart 2017
Karar No  : 21
Konu    : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Kemal DEMİRCİ’nin iştiraki ile toplandı.
             Başkan gündemin 7.maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün konularında 01.02.2017 tarih ve 12 sayılı Meclis Kararı ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kurulmuştur. 05.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b hükümlerine ve 232.02.2007 tarihli 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Belediye Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri gereğince Hakkari Belediye Meclisinin 01.02.2017 ve 12 sayılı meclis kararında dayanılarak hazırlanmıştır. Bu nedenle müdürlüğümüz tarafından hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliği meclise sunuldu. Meclis; Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev Çalışma Yönetmeliği;
 GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİ
BiRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar
Amaç:
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kadıköy Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nün hizmet türü ve işleyişiyle ilgili esasları, personelin görev, yetki ve çalışma sorumluluklarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.
Kapsam:
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğündeki; Müdür, Müdür Yardımcısı, Büro Sorumlusu (Şef), Memur ve diğer personelin görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Kuruluş ve Dayanak:
MADDE 3- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Belediye Meclisinin 06.10.2006 tarih ve 2006/154 sayılı kararı ile kurulmuş olup; Bu yönetmelik Belediye kanununun 15. Maddesi (b) bendi ile aynı Kanunun 15. Maddesi uyarınca da bu yönetmelik hazırlanmıştır.
Tanımlar:
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkanlık Makamı : Kadıköy Belediye Başkanını,
b) Başkan Yardımcısı : Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısını,
c) Müdürlük : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü,
d) Büro : Bağlı büroları (Şeflikleri)
e) Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.
Müdürlüğün Tanımı:
Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir kentsel yaşam için;
(1) Hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak enerji, eğitim, çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme; artan görüntü, gürültü, hava, su kirlilikleri gibi, kentimizde yaşayanları birinci derecede etkileyen çevresel faktörlerin olumsuz etkilerini gidererek, modern kent anlayışı bilincinin ilçemizde yerleşmesinin sağlanması, 2
(2) İlçemizde geri dönüşüm özelliğine sahip tüm atıkların kaynağında azaltılarak üretiminden bertarafına kadar doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, eğitim çalışmalarıyla toplum bilincinin geliştirilmesi ve bu duyarlı yaklaşımın kalıcı alışkanlıklar haline getirilmesi,
(3) İstanbul-Kadıköy İlçesi-Mahalle-Aile-Birey ölçeğinde dirençli toplum yaratma hedefiyle karşı karşıya kalabileceğimiz tüm afetlere yönelik, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinin planlanması, tüm kurumların ve kaynakların eş güdümünün sağlanması, özellikle olası İstanbul deprem senaryosu sürecine birlikte hazırlanılması için yapılacak planlama çalışmalarını koordine eden bir birimdir.
İKİNCİ BÖLÜM
Müdürlüğün İdari Yapısı, Görev Yetki ve Sorumluluklar
İdari Yapısı:
MADDE 5- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Teknik Elemanlarla aşağıda yazılı dört büro ile memurlar ve işçilerden kuruludur.
a) Müdür
b) Büro Sorumluları
1) Çevre Denetim Bürosu (Şefliği)
2) Atık Yönetim ve Koordinasyon Bürosu (Şefliği)
3) Afet Yönetim Bürosu (Şefliği)
4) Evrak Kayıt Bürosu (Şefliği)
Görev Kapsamı (Yasal Dayanakları):
a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
b) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliği,
c) 27061 Çevre Denetim Yönetmeliği
d) 2872 Çevre Kanunu
e) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
g) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
h) 3194 Sayılı İmar Kanunu
i) 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu
j) 4734 Kamu İhale Kanunu ve Tebliğler
k) 4735 Sayılı Sözleşme Kanunu
l) 5179 Sayılı Gıda Kanunu
m) İstanbul İmar Yönetmeliği
n) 26562 Sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
o) 27601 Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
p) 25791 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
q) 25569 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
 r) 25755 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
s) 26952 Atık Yağların (motor vb.) Kontrolü Yönetmeliği
t) 26357 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
u) 26927 Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin Yönetmelik
v) 27533 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
w) 27721 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
x) 26047 Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği
y) 24130 Baz İstasyonlarının Kuruluşu Yönetmeliği
z) Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kont. Yönetmeliği (Taslak Yönet.)
aa) Taşınır Mal Yönetmeliği
bb) 6245 Harcırah Kanunu ve Tebliğler
cc) Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
dd) Ön Ödeme usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğler- Yönetmelikler
ee) Parasal Sınırlar ve Oranlar Hk. Genel Tebliğler ve Yönetmelikler
ff) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik
Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları:
MADDE 6- (1)
a) Kadıköy Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder.
b) Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık talimatları doğrultusunda idare eder.
c) İlgili mevzuat, yetki ve yönetmelikler çerçevesinde uygulama projeleri geliştirir,
d) Müdürlüğün Çalışma Esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapar ve çalışmaların programa uygunluğunu sağlar.
e) Bürolar arasında koordinasyonu sağlayıcı tedbirleri alır ve yapılan işleri denetler,
f) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir.
g) Yapılacak işleri planlar ve buna uygun iş akış programı hazırlatır ve programa uyumunu denetler.
h) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
i) Geçici süre ve izinli olduğu dönemlerde, Müdürlüğe vekalet etme şartlarına uygun olan birisini, Müdürlüğe vekalet etmek üzere belirtmek ve Makamın onayına sunmak yetkisine sahiptir.
j) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, mazeretine göre izin vermek; ödül, takdirname, yer değiştirmek gibi personel işlemlerini yerine getirme ve büro sorumluları ve diğer görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek,
k) Müdürlüğün ihtiyaçlarını (araç, gereç, doküman) tespit eder, denetimini sağlar ve yerine getirilmesini takip eder.
l) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza atar.
m) Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, stratejik plan, müdürlük bilânço ve personel kadro taslaklarının hazırlayıp Başkanlığa sunar. Stratejik plan, bütçe, iş yatırım programları ve yasalar uyarınca harcama yapılmasını sağlar.
n) Müdürlüğün Yatırım Programlarını hazırlayarak ilgili birime sunar.
o) Toplumu bilinçlendirmek amacıyla müdürlüğün çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirecek, teşvik edecek afiş, kitap, broşür vb. basmak ve/veya bastırmak.
p) Müdürlüğün işlevlerine ve yürütülmesine ilişkin ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına öneride bulunma yetkisine sahiptir.
q) Kurumun mevzuatı, yasalar ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, Yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına Karşı sorumludur.
r) Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılamasına karar vermek, bu iş için gerekli her türlü harcama alım satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunmak, işlemlerin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
Harcama Yetkilisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 7- (1)
a) Bütçeye Ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Müdür aynı zamanda harcama yetkilisidir.
b) Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.
Kadronun Gerektirdiği Genel Nitelikler
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinde öngörülen nitelikler.
Özel Nitelikler
a) En az 4 yıllık mühendislik, mimarlık dallarında öğrenim görmüş olmak,
b) Etkin sözlü yazılı ifade ve güçlü beşeri ilişkiler kurma, organizasyon sağlayabilme becerisine, mesleki bilgiye sahip olmak.
Büro Sorumlularının (Şef) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
MADDE 8- (1)
a) Müdürlükçe kendilerine verilen işleri, yasalar, tüzükler, yönetmelikler ve bu yönetmelik esaslarına göre yapar veya maiyetindeki personel vasıtasıyla süresinde bitirilmesini sağlamak,
b) Görevleri ile ilgili olarak her türlü yasal mevzuatı takip etmek, maiyetindeki personeli de bu doğrultuda bilgilendirmek,
c) Bürosuna gelen dilekçe ve evrakı mahiyetindeki personele iş dağıtımı yaparak havale eder, onlara görev verir ve sonuçlarını izler. d) Personelin iş ve mesai gibi devamlılık durumunu kontrol eder ve denetler. e) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlama yetkisine sahiptir.
f) Sorumlusu olduğu birimce yürütülen faaliyetler hakkında her an bilgi ve görüş bildirecek şekilde işlere hakim olmak.
g) Maiyetindeki personelin gerek birbirleriyle ve gerekse vatandaşlar ile olan ilişkilerde hoşgörü ve iş ahlakına uygun olarak hareket etmelerini sağlamak
h) Sorumlu oldukları büronun çalışma alanına giren konular ile ilgili olarak Müdürün vereceği görevleri yapar veya yaptırır, bürodaki tüm işlerden Müdüre karşı sorumluluk taşır.
i) Bürolarıyla ilgili personelin araç-gereç ihtiyaçlarını, broşür, kitapçık gibi döküman ihtiyacını zamanında tespit ederek, bağlı olduğu Müdürüne bildirmek.
j) Plan ve programa bağlı olarak özellikli ve süreli yazışma işlemlerinin zamanında ve usule uygun olarak yapılmasını sağlamak ve sonuçlandırmak.
k) Bürolarının Emniyetini sağlayıcı tedbirlerin alınması, Sivil savunma ve yangından korumanın talimatlarının uygulanması,
l) Görevi gereği sorumluluğuna verilen malzeme, araç, gereç, teçhizat ve her türlü malzemeyi iyi kullanmak, temiz ve düzenli bulundurmak, kaybetmemek, görevinden ayrılması halinde devir ve teslim işlemlerini eksiksiz olarak yerine getirmek.
m) Personelin meslek ve yetenekleri doğrultusunda görev dağılımını yapmak.
n) Büro ile üst amirlikler arasında koordinasyon sağlamak.
o) Yönetim tarafından kendisine verilen işlerin ihale süreçlerini takip etmek, teknik şartnamelerini hazırlamak, işlerin şartnameye uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Bunun yanı sıra hak ediş raporlarını zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlamak.
p) Büroların emniyetini sağlayıcı tedbirleri alır, şeflik ile ilgili sivil savunma ve yangından koruma talimatlarını uygular.
q) Bürosundaki plan ve programa bağlı olarak özellikli ve süreli yazışma işlemlerinin zamanında ve usule uygun olarak yapılmasını sağlamak ve sonuçlandırmak.
r) Sorumluluk alanına giren konularda aylık ve yıllık faaliyet raporlarına altlık olacak verileri hazırlamak ve/ veya hazırlatmak, bunları amirine bildirmek.
s) Görevi ile alakalı mevzuat, yönetmelik ile kendisine verilen görevlerde gereğinin yerine getirilmesinde, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanılmasında bağlı bulunduğu Müdüre karşı sorumlu olmak.
Kadronun Gerektirdiği Genel Nitelikler:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinde öngörülen nitelikleri taşımak. 6
Özel Nitelikler:
1. Lise (dengi) veya Yüksek Okul Mezunu olmak ve en az 5 yıl Belediye ve diğer kamu
Kuruluşların da görev yapmış olmak.
2. Yeterli mesleki bilgiye sahip olmak.
3. Sicil raporlarına göre son 3 yıllık hizmetinde olumlu sicil notu almış olmak.
Çevre Denetim Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
MADDE 9- (1)
İlçe sınırlarımız içerisinde Çevre Yönetim Sistemi mantığında her türlü çevresel kirlilikle ilgili 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun ve yönetmeliklere göre denetim ve uygulama faaliyetlerini sürdüren birimdir.
a) Görüntü Kirliliği Kontrolü
İlçemiz sınırları içerisin de; konulan her türlü reklam, ilan ve tanıtım elamanları ve benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak, kent estetiğine katkıda bulunmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esaslar doğrultusun da gerekli denetimleri yapar.
b) Hava Kirliliği Kontrolü
İlçemiz sınırları içerisinde;her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli kontrolleri yapar.
c) Çevresel Gürültü Kontrolü
1. Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; İşletme, Tesis, İşyerleri, Şantiye alanları ile Rekreasyon ve Eğlence Yerlerinin denetimlerini yapar.
2. Yapılan denetimler ve idari yaptırımlar hakkında Çevre ve Orman Bakanlığına belirli periyotlarla bilgi verir
d) Atık Su Kontrolü
İlçemiz sınırları içerisinde; atık suların toplanması, uzaklaştırılması, arıtılması ve deşarjı aşamasında olumsuz etkilerine karşı çevreyi koruma amaçlı gerekli denetimleri yapar. 7
e) İnşaat ve Hafriyat Atıkları Yönetimi
1. İnşaat ve hafriyat atığı üreticisine Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi verilmesini sağlar
2. İnşaat ve hafriyat atığı taşıyıcısına Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi ve Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi verilmesini sağlar.
Atık Yönetimi ve Koordinasyon Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlukları
MADDE 10- (1)
a) İlçe sınırlarımız içerisinde Entegre Atık Yönetim Sistemi mantığında üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü atığın çevreye duyarlı bir yaklaşım içerisinde yönetilmesini sağlar.
b) Her türlü atık konusunda çalışma ortakları ile koordineli olarak ilçe genelinde gönüllülere ve okullara çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenleyerek; yazılı ve görsel dokümanların halka aktarılmasını sağlar.
a) Ambalaj Atıkları Yönetimi
1. Kadıköy Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda belirlenen programa uygun olarak Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı toplanması sağlar.
2. Ambalaj Atıkları Ayrıştırma ve Transfer İstasyonunun verimli şekilde işletilmesi için gerekli denetimleri yaptırır.
3. Çevre ve Orman Bakanlığı ile gerekli yazışmaların yapılmasını sağlar.
 
b) Bitkisel Atık Yağ Atıklarının Yönetimi
1. Halkımızın sağlığını korumak için bölgemizdeki atık yağ üreticisi konumundaki işletmelerde atık yağın kullanım sıklığını belirleyen Toplam Polar Madde ölçümlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
2. Belirlenen program dahilin de programa uygun olarak Atık Bitkisel Yağların gerek işletmelerde gerekse evlerde kaynağında ayrı toplanmasını sağlar.
3. Çevre ve Orman Bakanlığı ile aylık raporların gönderilmesini ve yazışmaların yapılmasını sağlar.
c) Atık Pil ve Akümülatör Atıklarının Yönetimi
Okullarda, halk eğitim merkezleri, mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri ve halka açık merkezlerde, pilleri ayrı toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve program dahilin de, gerektiğinde üretici ile iş birliği yaparak halkı bilinçlendirmek üzere eğitimler düzenleyerek, halkın kolaylıkla ulaşabileceği noktalarda toplama istasyonları oluşturulmasını sağlar. 8
d) Tadilat ve Moloz Atıklarının Yönetimi
Konut ve binalarda yapılan küçük onarımlarda, tadilat ve tamirat sonucunda ortaya çıkan tüm atıkların alınmasına yönelik koordinasyon görevini yürütür.
e) Genel Atık Yönetimi
Lisanslı ve yetkili kuruluşlar ile koordineli çalışılarak, Atık Koordinasyon Merkezine ulaşan;
a) Atık Motor Yağları,
b) Ömrünü Tamamlamış Lastikler,
c) Tekstil atıkları
d) Elektronik (bilgisayar ve ekipmanları) atıklar, Tv. çamaşır makinası gibi evsel elektrikli atıklar,
e) Tehlikeli Atıklar
f) Organik Atıklar
g) Tıbbi Atıklara
yönelik tüm talep ve şikayetlerin alınması, lisanslı ve yetkili kuruluşlarla iletişime geçilerek atıkların alınarak bertarafının sağlanması ve sürecin takibini yapar.
Afet Yönetim Bürosu Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
MADDE 11- (1)
İstanbul-Kadıköy İlçesi-Mahalle-Aile-Birey ölçeğinde dirençli toplum yaratma
hedefiyle karşı karşıya kalabileceğimiz tüm afetlere yönelik, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinin planlanması, tüm kurumların ve kaynakların eşgüdümünün sağlanması, özellikle olası İstanbul deprem senaryosu sürecine birlikte hazırlanılması için Afet Yönetim Projesi (AYP) hazırlanmıştır. Afet Yönetim ve Acil Durum Bürosu bu projenin kapsamlı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
b) Afet Bilgi Bankası oluşturmak amacıyla Belediye bünyesindeki gerekli müdürlüklerle irtibata geçilir; gerektiğinde müdürlükler arası koordinasyon sağlanarak halihazır harita, kadastral bilgiler, imar parsellerine ilişkin mülkiyet bilgileri temin edilir.
c) 12777 sayılı “ Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” gereğince Kadıköy İlçesi Acil Durum Planının hazırlanmasında üstüne düşen sorumlulukları gerçekleştirir.
d) Afete yönelik çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ve S.T.K.ları ile devamlı temas halinde bulunarak kurum içi ve kurumlar arası, mahalle örgütlenmelerine ilişkin çalışma ve yöntemleri hakkında internet, resmi yazı ya da şifai yollarla elde edilen her türlü bilgi, belge ve dokümanı inceler.
e) Afet Yönetim Projesi kapsamında, Kadıköy mahallelerinde örgütlenmiş gönüllü gruplar ve STK’ larla temasa geçer ve elde bulunan bütün yazılı veya bilgisayar ortamındaki bilgilerin karşılıklı olarak paylaşılmasını sağlar.
f) Kadıköy İlçesinde mahallelerde örgütlenmiş gönüllü gruplar, okullar, hastaneler v.b. kurum ve kuruluşlar ile Kadıköy halkına Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı eğitmenleri aracılığıyla afetler konusunda bilinçlendirme eğitimleri verilmesini sağlar. Mahalle örgütlenmelerine yardımcı olur.
g) “Mahalle Tabanlı Toplum Afet Yönetim Projesi” kapsamında mahallelerde gönüllüler yardımıyla örgütlenmeye yardım eder, eğitimler düzenler ve verir, mahalle risk haritasının hazırlanmasında gönülleri yönlendirir ve projenin devamlılığını sağlamak amacı ile gönüllüler arasından eğitmenler yetiştirir.
Evrak Kayıt Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
MADDE 12- (1)
a) Müdürlüğün tüm büro, bordro ve tahakkuk işlerini ve düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanır, tüm resmi tedbirleri müdürlük adına bu büroca alınır.
b) Gelen giden yazıların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlemleri yürütülür. Gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağlantısı personel tarafından kurularak, denetlenir.
c) Büro içi yazışmaların ve kayıtların belediye için oluşturulan genel evrak programıyla bilgisayarda yazılması, denetimlerinin yapılması.
d) Müdürlük kalemindeki, kayıt, zimmet, fihrist, gelen evrak, giden evrak kayıt defterleri ile Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin düzenlenmesi ve işlenmesi işlemlerinin yürütülmesi.
e) Çevre Müdürlüğü personelinin özlük işlerine ilişkin yazışmaları hazırlar ve takibini ve neticelenmesini yapar.
f) Görevin sürekliliği için bürolarca ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemelerin temini için gerekli yazışmalar hazırlanır ve çalışmaların takibi yapılır.
Taşınır Mal, Kayıt Kontrol ve Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları:
MADDE 13- (1)
a) Taşınır malların alınmasını sağlar, alınan bu malzemelerin kaydını yaparak dağıtır.
b) Demirbaşla ilgili kayıtları tutmak,
c) Her mali yıl sonunda müdürlüğe bağlı ünitelerde demirbaş sayımı, kontrolü ve imha işlemlerini yapmak, verilen yeni demirbaşların tespit ve tanzimini yapmak,
d) Teslim almaya ilişkin işlemleri yapmak, belgelendirmek, kayıt altına almak.
e) Büro sorumlusu ve müdüre karşı sorumludur.
Kadronun Gerektirdiği Genel Nitelikler:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinde öngörülen nitelikleri taşımak.
Özel Nitelikler:
1. Lise veya Yüksek Okul Mezunu olmak.
2. Bilgisayar, büro malzemeleri kullanabilir özelliklere sahip olmak.
Mutemet Görevlisinin Yetki ve Sorumlulukları:
MADDE 14- (1)
a) Müdürlüğün tüm büro, bordro ve tahakkuk işlerini ve düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanır, tüm resmi tedbirleri müdürlük adına alır.
b) Avans ve avansla ilgili evrakları düzenlemek, işlemleri yürütmek,
c) Mal veya hizmet alımı dosyalarını hazırlamak, işlemlerini yapmak,
d) Ödeme emirlerini hazırlamak ve Müdürlüğün bütçesini düzenlemek.
e) Büro sorumlusuna ve Müdüre karşı sorumludur.
Kadronun Gerektirdiği Genel Nitelikler:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinde öngörülen nitelikleri taşımak.
Özel Nitelikler:
1. Lise veya Yüksek Okul Mezunu olmak.
2. Bilgisayar, büro malzemeleri kullanabilir özelliklere sahip olmak.
Gerçekleştirme Görevlisinin Yetki ve Sorumlulukları:
MADDE 15- (1)
a)Müdüre en yakın kişidir.
b) Mutemedin hazırladığı ödeme emirlerini imzalar.
c) Müdüre karşı sorumludur.
Kadronun Gerektirdiği Genel Nitelikler:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinde öngörülen nitelikleri taşımak.
Özel Nitelikler:
1. Lise veya Yüksek Okul Mezunu olmak.
2. Bilgisayar, büro malzemeleri kullanabilir özelliklere sahip olmak. 11
Memurların Görev Yetki ve Sorumlulukları:
MADDE 16- (1)
a) İlgili memur kendisine havale edilen evrak veya konu ile ilgili yazışma ve takipleri yapar.
b) Amirlerine neticeden bilgi verir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma yekti ve İşleyişi
Görevin Alınması:
MADDE 17- (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan personele verilen belge, dosya, dilekçe vb. evraklar bilgisayar ortamında kayıt altına alınarak, büro sorumlusu ve/veya ilgili personele zimmet defteri üzerinden verilir.
Görevin Planlanması:
MADDE 18- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ndeki çalışmalar Müdür ve ilgili birim personeli tarafından planlanır.
Görevin Yürütülmesi:
MADDE 19- (1) Müdürlüğünün tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği:
MADDE 20- (1)
a) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı birimler arasında işbirliği, Müdür tarafından sağlanır.
b) Bir birime bağlı olan personel arasındaki işbirliği birim sorumluları tarafından sağlanır.
c) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne gelen tüm yazılar, evrak kayıt bürosunda toplanılarak, yapılacak işlem öncesi müdüre iletilir.
d) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü gelen evrakları görev bölgelerine ve uzmanlıklarına göre ayırır. Bu yazılar kalemdeki ilgili defterlere ve bilgisayara kime zimmetlendiği yazıldıktan sonra teknik elemanların ve diğer görevlilerin kişisel zimmet defterlerine yazılmak suretiyle dağıtılır.
e) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin görevden ayrılma, emeklilik veya başka yerlere atanmaları halinde, görevlerinden ayrılabilmeleri için, kendilerine verilmiş bulunan dosyaları, belgeleri ve her türlü yazıları yerlerine atanmış veya bu konuda amirlerce görevlendirilmiş olanlara, bunları teslim etmeleri, devir alanlarında bu dosyaları, belgeleri, her türlü yazıları inceleyerek teslim almaları zorunlu ve gereklidir. f) Yukarıda adı geçen görevlilerin ölümü halinde; daha önce kendilerine verilmiş olan her türlü dava ve diğer işlerle ilgili dosyalar, belgeler ve yazılar ilgili amir tarafından son durumları düzenlenerek tutanak ile belirtilerek yeni görevliye teslim edilir.
Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon:
MADDE 21- (1)
a) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Valilik ve tüm Kamu Kurumu, kuruluşları ile Özel ve Tüzel kişilerle yapacağı yazışmalar Müdürün parafı ve Belediye Başkanının imzası ile yürütülür.
b) Bakanlıklarla yapılacak yazışmalar diğer ilgililerin parafına ek olarak Valilik Makamınca imzalanmak suretiyle gerçekleştirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Evrakta Yapılacak İşlemler ve Arşivleme
Gelen – Giden Evraka Yapılacak İşlemler:
MADDE 22- (1)
a) Müdürlüğe gelen her evrak elektronik ortamda kayda geçirilir ve işlem yapılır.
b) Müdürlüğün iş akış programı doğrultusunda işlemler yapılır.
c) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerde Başkanlık Makamına bilgi verir.
d) Müdürlüğe bağlı personel kendilerine verilen yasal görevi yaparlar.
ALTINCI BÖLÜM
 
 
Denetim
Müdürlük İçi-Müdürlük Dışı Denetim:
MADDE 23- (1)
a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.
b) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetler.
c) Müdürlük gerek gördüğünde personeli daire dışında kendilerine Müdürlükçe verilen görevlerle ilgili olarak yaptıkları çalışmaları izler ve denetler.
YEDİNCi BÖLÜM
Son Hükümler
MADDE 24- (1) Bu yönetmelikte konu edilmeyen durumlar karşısında 5393 sayılı Belediye Kanunu ve hükümleri, ayrıca Başkanlık genelgeleri göz önüne alınarak işlem yapılır.
Yürürlülük:
MADDE 25- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin Kararı ile yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme:
MADDE 26- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü yürütür.  Yukarıda 26 maddeden oluşan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışa yönetmeliği meclis oy birliğiyle karar verildi.
 
               Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne  tevdiine karar verildi