GABB Üyeliği Hk.


Tarih   : 01 Şubat 2017
Karar No  : 11
Konu    : GABB Üyeliği Hk.
 Belediye Meclisi  Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdür V.Suat KILIÇ, Mali Hizmetler Müdür V.Halit ÖZATAK, Park ve Bahçeler Müdürü Maas ÖZDEMİR’in iştiraki ile toplandı.
Başkan gündem dışı konularda Özel Kalem Müdürlüğünün konularında 11.11.2016 tarih ve 77 sayılı meclis kararı ile Hakkari Merkez Belediyesinin Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği Üyeliğinin iptal edildiği ancak; Belediyelerde, demokratik katılımcı, ekolojik, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermek; Yerel Yönetimler ve Belediyeler arasında iş birliği ve dayanışmayı geliştirerek, Yerel Yönetimlerin, Belediyelerin halka daha etkin ve verimli hizmet sunmasına katkıda bulunmak için GABB üyeliğinin yeninden yapılmasına meclis oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Özel Kalem Müdürlüğüne  tevdiine karar verildi