Yola Terk İşlemi Hk


Tarih   : 24 Ağustos 2017
Karar No  : 62
Konu    : Yola Terk İşlemi Hk
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V.Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V.Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı
              24.08. 2017 tarihinde Başkanlığımıza havale olunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün gerekçe raporu  incelendi
İLGİ   :24.08.2017 tarih ve 2756  sayılı Osman TAŞ  adlı vatandaşın dilekçesi.
            İlgi sayılı dilekçelerinde; Hakkari Merkez Pehlivan Mahallesi 151 ada 20 nolu parsele ait Yola Terk dosyası hazırlanmış olup, buna göre gerekli olan Encümen kararının alınması talep edilmektedir;  Bahse konu 151 ada ve 20 nolu parsel uygulama İmar Planımızın 30L-IID Paftasında kısmen konut alanı ayrık nizam 3 kat olarak ve kısmen de İmar yolu olarak yer almaktadır. Hazırlanan yola terk dosyası incelenmiş olup, buna göre 151 ada 20  nolu parselin yola terk işlemi yapılarak yeniden 20 nolu parsel ile  Y1 ve  Y2 (YOL) parselleri  oluşmuştur. Y1 ve Y2 Harfi ile gösterilen alanlar yola terk edilmiştir.
              151 Ada 20  nolu parselin yola terk işleminden sonra oluşan yeni parselin 3194 sayılı imar kanunun 15.ve 16 maddesine göre uygun olduğu anlaşıldığından;
             Konu Encümence görüşüldü.  
             Hakkari Merkez Pehlivan Mahallesi 151 ada 20 nolu parsele ait Yola Terk dosyası hazırlanmış olup, Bahse konu 151 ada ve 20 nolu parsel uygulama İmar Planımızın 30L-IID Paftasında kısmen konut alanı ayrık nizam 3 kat olarak ve kısmen de İmar yolu olarak yer almaktadır. Buna göre 151 ada 20  nolu parselin yola terk işlemi yapılarak yeniden 20 nolu parsel ile  Y1 ve  Y2 (YOL) parselleri  oluşmuştur. Y1 ve Y2 Harfi ile gösterilen alanlar yola terk edilmiştir. 151 Ada 20  nolu parselin yola terk işleminden sonra oluşan yeni parselin 3194 sayılı imar kanunun 15.ve 16 maddesine göre uygun olduğu anlaşıldığından; 3194 sayılı imar kanunun 15.ve 16 maddesine göre Yola terk  işleminin  yapılmasına Encümence oy birliğiyle karar verildi.
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne tevdiine oy birliğiyle karar verildi.