2018 Yılı ve izleyen 2019 ve 2020 Yılı Bütçesi Hk.


Tarih   : 19 Eylül 2017
Karar No  : 68
Konu    : 2018 Yılı ve izleyen 2019 ve 2020 Yılı Bütçesi Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında 674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdürü A.Hekim RAUFOĞLU, Mali Hizmetler Müdürü V. Erhan OKAY Park ve Bahçeler Müdür V. Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı.
             13.09.2017 tarihinde Başkanlık Makamına havale olunan Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı tetkik edildi. Belediyemizin 2018 Yılı Bütçesi ve izleyen 2019-2020 Yıllarına ait Bütçeleri hazırlamak amacıyla Müdürlüğümüzce Belediye Başkanlığımıza bağlı Tüm Müdürlüklere Bütçe Çağrısı yapılmış ve alınan bütçelerine dayanılarak Belediye Başkanlığımızın 2018 yılı ve izleyen 2019-2020 yılı bütçe teklifleri hazırlanarak ekte sunulmuştur. Belediye Başkanlık makamınca tetkikleriyle incelendikten sonra uygun görüldükten sonra Encümene havalesi hususunu; arz ederim.
              Konu Encümence görüşüldü. 
              Belediye Başkanlığımızın 2018 Yılı ve izleyen 2019-2020 Yıllarına ait gelir ve gider bütçesi hazırlanarak Encümence de uygun görülmüş olup 2018 yılı ve izleyen 2019-220 yıllarına ait Gelir ve Gider bütçesi ekte sunularak Kasım ayında yapılacak Meclis toplantısına havale edilmesine Encümenimizce oy birliğiyle karar verildi.
            Alınan iş bu encümen kararı gereğinin yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.