Çevre Kirliliğinin Giderilmesi Hk.


Tarih   : 17 Ekim 2017
Karar No  : 72
Konu    : Çevre Kirliliğinin Giderilmesi Hk.
Belediye Encümeni Belediye Başkan V. Cüneyt EPCİM Başkanlığında  674 Sayılı KHK’nın 38 maddesi  ile 5393 Sayılı Yasanın 31. maddeleri gereğince; Üyeler Yazı İşleri Müdür V. Suat KILIÇ, Mali Hizmetler Müdürü V.Ali ONAY, Park ve Bahçeler Müdür V.Hamit ZİBEK iştiraki ile toplandı
              17.10 2017 tarihinde Başkanlığımıza havale olunan Temizlik İşleri Müdürlüğünün gerekçe raporu  incelendi.
            Belediyemiz sınırları içinde oluşan katı ve sıvı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine araç gereç,ekipman ve altyapı eksikliği nedeniyle imkan bulunmamakta olduğundan çok yoğun çevre kirliliği meydana gelmektedir. Oluşan kirlilik, derelerimizi ve yer altı sularımızı kirletmekte, tarım ve hayvancılığı etkilemekte ve bölgede yaşanan insanlarımızın sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Katı ve sıvı atıkların gereği gibi kontrol altına alınmaması nedeniyle özellikle çocuklarımızın ve insanlarımızın sağlığını tehlikeye sokmakta ve hastalık saçmaktadır. Gerekli çalışmaların derhal yapılması ve çevre kirliliğinin giderilmesi bakımından 1 adet Yol Süpürme Aracının temin için acilen kaynağa ihtiyaç duyulmakta ancak, şu aşamada bu kaynak Belediyemizde oluşturulmamaktadır. Bu nedenle 03 Nisan 2007 gün ve 26487 tarihli “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngürülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Nakdi yardım talep edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
             
Bu konuda gerekli işlemin yapılması için kararın Temizlik İşleri Müdürlüğüne tevdiine oy birliğiyle karar verildi.